PREVENCE SOCIÁLNĚPATOLOGICKÝCH JEVŮ
INFORMACE PRO STUDENTY

Ke stažení (ve formátu doc):
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení

Na koho se obrátit, když máš nějaký problém?
Při ruce máš:
 • rodiče
 • třídního učitele (nebo kteréhokoli jiného učitele)
 • výchovného poradce
 • drogového preventistu
 • školního psychologa
 • Výchovný poradce
  Na naší škole je výchovným poradcem Mgr. Irena Klementová
  Konzultační hodiny pro školní rok 2009/2010
  úterý 12.40 - 13.30
  čtvrtek 12.40 - 13.30
  Jiný termín konzultace je možný po předchozí dohodě
  Drogový preventista

  Metodikem prevence na naší škole je Mgr. Jana Votavová
  Konzultační hodiny pro školní rok 2009/2010
  středa 12.45 – 13.45
  úterý 9.00 – 10.00.
  Nebo kdykoliv po domluvě.
  Psychologické poradenství
  Konzultační hodiny:
  středa 11.40 – 12.35
  Po předchozí domluvě i jindy
  psychologické poradenství: Mgr. Martina Abiadová
  Která instituce může pomoci?

  K - centrum
  Věžní 958, Kadaň, tel. 474 335 347
  Hálkova 224, Chomutov, tel. 474 652 030

  Nízkoprahové zařízení, do kterého může přijít každý, aniž by udal své jméno a může žádat o pomoc. Pracovníci mohou zprostředkovat pomoc s odborníkem (psychologem), nabídnout hygienické služby, poradit v různých otázkách týkajících se užívání drog
  Pedagogicko-psychologická poradna
  Havlíčkova 269 (budova ZvŠ)
  Klášterec nad Ohří
  tel. 474 376 164, 474 376 001

  Městský úřad
  odbor sociálně právní ochrany dětí
  (oddělení péče o rodinu a dítě)
  Nám. Dr. E. Beneše
  Klášterec nad Ohří

  Možnost konzultace s psychologem – výchovné problémy, komunikace
  INFORMACE PRO RODIČE

  Obecné známky užívání návykových látek v dospívání

  Známky nejvyšší závažnosti
 • dítě přizná užívání drog
 • lékařské vyšetření prokáže problémy působené náv. látkami
 • u dítěte se najdou drogy nebo pomůcky k jejich zneužívání
 • četné jizvy po vpichách v průběhu povrchových žil
 • dítě má známe nebo přátele, kteří nadměrně pijí alkohol nebo berou drogy
 • z dítěte se stává „odborník“ na drogy – vysvětluje jejich braní, zastává se jich, poukazuje na jejich „léčivé“ účinky, zdobí se symboly drog apod.
 • krádeže ve třídě nebo v domácnosti u předtím bezúhonného dítěte (časté také u problému s hazardní hrou)
 • nevysvětlitelné útěky z domova, po kterých se dítě vrací ve špatném stavu

  Známky menší závažnosti, které mohou ukazovat i na jiné problémy v životě dítěte
 • ztráta dobrých přátel, uzavírání se do sebe nebo pochybní starší známí
 • předtím normální dítě začne být nezdravé, neduživé, odmítá lékařská vyšetření
 • narůstající potřeba peněz
 • zanedbávání péče o zevnějšek
 • neomluvené hodiny a pozdní příchody do školy
 • nevolnost, zvracení, náhlá změna jídelních návyků
 • náladovost, podrážděnost, nesoustředěnost, poruchy paměti
 • úzkosti a deprese
 • nadměrná apatie či aktivita nebo jejich střídání
 • nespavost nebo nadměrná spavost
 • tajnůstkářství
 • náhlé zhoršení chování, konfliktnost, podrážděnost, nervozita, agresivita
 • ztráta kvalitních zájmů

  Známky týkající se jednotlivých návykových látek

  Alkohol: vyvolává známý obra z opilosti a typický zápach z úst, který se dítě může snažit zamaskovat deodoranty, vonnými tyčinkami apod.
  Tlumivé léky: vedou ke stavu podobnému opilosti, ale z dítěte není cítit alkohol ( nezřetelná výslovnost, útlum, zhoršená pohybová koordinace, poruchy rovnováhy)
  konopí: zarudlé spojivky, dítě hlasitě mluví, nepřiměřeně se směje, typický zápach připomínající pálicí se bramborovou nať, případně závratě, poruchy rovnováhy
  Pervitin: nadměrná a často neúčelná aktivita, zornice jsou rozšířené, droga také někdy vyvolává pocity pronásledování, poměrně typickým příznakem po odeznění působení pervitinu bývá dlouhý spánek jako projev spánkového dluhu a vyčerpání, to je někdy následováno depresí
  MDMA (extáze): chemickou strukturou má blízko k pervitinu a projevuje se podobně, včetně útlumu a možných depresí po odeznění účinku drogy
  Halucinogeny (např. LSD): v dostatečných dávkách se projevují poruchami vnímání, jako jsou halucinace a iluze, časté je podivné a nesmyslné chování, pohrouženost do vnitřního světa, zmatenost, zornice bývají rozšířené, po odeznění účinku drogy mohou přetrvávat duševní potíže (deprese, úzkost)
  Těkavé látky: projevují se typickým zápachem příslušné látky (např. toluen) z dechu, oděvu
  Heroin: dítě je utlumené, spavé, pohroužené ve vnitřním světě, zúžené zornice nereagují na světlo, dech je pomalý, řeč často nesrozumitelná, libost a tupá blaženost (euforie) bývají vystřídány nezájmem a někdy i depresí
 • 10 kroků jak pomoci svému dítěti říkat „NE“ alkoholu a drogám

  1.
  Získejte důvěru dítěte a naslouchejte mu. Pak s vámi bude otevřeně hovořit i o případných problémech, ať už se týkají návykových látek nebo jiných záležitostí. Umět dítě vyslechnout a pochopit ho, neznamená ale vždy přistupovat na jeho stanovisko.
  2.
  Opatřete si spolehlivé informace o alkoholu a drogách. Bude-li dítě nějakou drogu obhajovat, nabídněte mu protiargumenty.
  3.
  Posilujte sebevědomí dítěte. Nešetřete pochvalou, když jí dítě zasluhuje. Pokud kritizujete, kritizujte chování (nelíbí se mi co děláš) ne osobnost ( jsi hrozný). Dávejte dítěti najevo, že ho máte rádi. Sebevědomý člověk dokáže lépe odolat špatné společnosti a návykovým látkám.
  4.
  Předcházejte nudě. Měli byste mít přehled, kde dítě je, co dělá a uvažovat o jeho denním programu a životním stylu. Můžete posílit vazbu dítěte na rodinu a kvalitně trávit volný čas společně. Také můžete dítěti najít dobré záliby mimo rodinu.
  5.
  Vytvořte zdravá rodinná pravidla. Dítě by mělo vědět, jaké předvídatelné důsledky bude mít jeho jednání. Mělo by mu být jasné, že je výhodnější, když se bude chovat přijatelně a tato pravidla dodržovat. Děti z rodin, kde žádná pravidla neexistují a a kde vládne chaos, nebývají šťastné.
  6.
  Buďte pro dítě pozitivním modelem. Myslete na své zdraví a svoji tělesnou a duševní kondici, rozvíjejte své kvalitní zájmy. Význam při výchově mají i určité morální a etické zásady rodičů.
  7.
  Pomozte dítěti čelit tlaku nevhodné společnosti a najít mu společnost vhodnou. Dítě by mělo vědět, že v určitých situacích má právo a dokonce povinnost nesouhlasit se staršími lidmi a odmítnout. Existují různé způsoby odmítání pro různé situace.
  8.
  Spolupracujte v rámci rodiny. I v případě, že jsou rodiče dítěte rozvedeni, měli by ve vlastním zájmu i v zájmu dítěte umět dohodnout v záležitostech výchovy. Potřebná je také spolupráce v rámci širší rodiny, např. s prarodiči dítěte.
  9.
  Spolupracujte s dalšími dospělými. K nim patří učitelé, sousedé,nebo rodiče přátel vašeho dítěte. Můžete se navzájem informovat a při výchově si pomáhat.
  10.
  Umějte rozpoznat problémy s návykovými látkami u dětí. Čím dříve problém rozpoznáte as čím dříve ho začnete řešit, tím lépe.

  LEGISLATIVA, REPRESE


  REPRESE - Je jedním z pilířů protidrogové politiky státu a zaměřuje se na snižování nabídky drog na nezákonném trhu (produkce, výroba, doprava, obchod, šíření a držení drog). Je zajišťována především Policií ČR, Generální ředitelstvím cel a justicí. Represe je účinná vždy, když je usvědčen pachatel drogové trestné činnosti a po právu potrestán.

  Dle platných zákonů v ČR nelze postihovat - trestně stíhat za užívání drog. Uživatel drog nemůže být trestný za to, že si sám dobrovolně drogu aplikuje. Může však být trestný za držení drogy pro vlastní potřebu, neboť z platných zákonů v ČR jednoznačně vyplývá, držení drogy pro vlastní potřebu je vždy trestné. Jedná se buď o přestupek nebo trestný čin. Záleží na množství držené drogy, kdy hranicí je sice nepříliš vhodně zvolený termín "množství větší než malé", nicméně toto je platná právní úprava. Stát tedy sankcionuje v rámci svého právního systému držení drogy, neboť tím chrání občany ČR před negativními vlivy drog na společnost. A pokud se někdo rozhodne drogy užívat, musí počítat s represí ze strany státu. Stát však nezachází až k takovým opatřením, která jsou možná v jiných zemích a to že by postihoval i samotné užívání. Česká populace si nesprávně vykládá že PČR stíhá uživatele drog. Nedokážou si z neznalosti drogové kriminality spojit uživatele s dealerem. V rámci páchání drogové trestné činnosti, řekněme na spodu pyramidy zločinu, totiž velmi často je dealerem tedy pachatelem trestné činnosti sám uživatel. Není však postihován za užívání, ale za držení drogy nebo za prodej.

  Stručné vysvětlení možného postihu za drogy v ČR
  Užívání drog - není trestné Držení drogy v množstvím menším než malém (§30 zák. o přestupcích) v množství větším než malém (§187a tr. zák.)

  §30
  Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

  (1) Přestupku se dopustí ten, kdo
  a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
  b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,
  c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,
  d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu,
  e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než látek omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj,
  f) umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,
  g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
  h) po použití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g),
  ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),
  i) při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí anebo poškodit majetek, se odmítne
  1. podrobit dechové zkoušce,
  2. podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, nebo
  3. podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou, ač má povinnost takové zkoušce nebo vyšetření se podrobit a není to spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví, nebo
  j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až g) pokutu do 5 000 Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců, za přestupek podle odstavce 1 písm. h) pokutu do 10 000 Kč a zákaz činnosti do jednoho roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. ch) a i) pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti do dvou let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do 15 000 Kč.

  §187a
  (1) Kdo bez povolení přechovává omamnou nebo psychotropní látku nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu.
  §187a vložen právním předpisem č. 112/1998 Sb. s účinností od 1.1.1999

  §188
  (1) Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku obsahujícího omamnou nebo psychotropní látku nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
  (2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve větším rozsahu,
  b) spáchá-li takový čin vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
  c) získá-li takovým činem značný prospěch.

  §188a
  Šíření toxikomanie
  (1) Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.
  (2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči osobě mladší než osmnáct let, nebo
  b) spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.