INFORMACE O STUDIJNÍCH OBORECH
Pozor, protože některé ročníky se již vyučují podle nového ŠVP a některé ještě podle původních osnov, mají různé ročníky i různé kódy. Viz. níže
Na přihláškách uvádějte tučně vyznačené kódy
GYMNÁZIUM
Na gymnáziu je možno studovat v následujících studijních oborech:
79-41-K/ 81
osmiletý cyklus, všeobecné zaměření, denní forma studia, ukončeno maturitní zkouškou
79-41-K/ 41
čtyřletý cyklus, všeobecné zaměření, denní forma studia, ukončeno maturitní zkouškou
SOŠ
Na střední odborné škole je možno studovat následující čtyřletý obor:
75-41-M/ 01 Sociální péče - sociálněsprávní činnost, forma studia denní, ukončeno maturitní zkouškou
ZMĚNY KÓDŮ STUDIJNÍCH OBORŮ
Pozor, protože některé ročníky se již vyučují podle nového ŠVP a některé ještě podle původních osnov, mají různé ročníky i různé kódy:

současná prima, sekunda a tercie mají kód 79-41-K/81 (výuka dle nového ŠVP)
současná kvarta až oktáva mají kód 79-41-K/801
současná I.G má kód 79-41-K/41 (výuka dle nového ŠVP)
současná II.G, III.G, IV.G mají kód 79-41-K/401

všechny ročníky SOŠ mají zatím stávající kód 75-41-M/004, od 1. 9. 2010 bude kód 75-41-M/01
INFORMACE K RÁMCOVÉMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v souladu s novými principy kurikulární politiky ukládá základním školám a víceletým gymnáziím povinnost vytvořit vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP) na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a od 1. 9. 2007 jej realizovat v 1. a 6. ročnících. RVP ZV vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Dává školám mimo jiné možnost zohledňovat při dosahování cílů vzdělávání potřeby žáků a vytvářet širší nabídku volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů žáků.

RVP ZV vede především k naplňování cílů základního vzdělávání.
Cíle základního vzdělávání:
 • Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
 • Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • Vytvářet u žáků projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci • Mgr. Eva Kocábová, koordinátorka tvorby ŠVP
  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
  Školní vzdělávací program Gymnázia a Střední odborné školy je dokument, který se zatím v souladu se školským zákonem týká nižších ročníků osmiletého cyklu gymnázia (prima – kvarta) a od 1. září 2009 také kvinty a prvního ročníku čtyřletého cyklu gymnázia - třída I.G
  Úplná verze ŠVP ke stažení ve formátu doc:
  ŠVP pro nižší gymnázium (prima až kvarta)
  ŠVP pro vyšší gymnázium (kvinta až oktáva)

  NABÍZÍME:
  • Kvalitní, aprobovaný pedagogický sbor.
  • Intenzivní výuku cizích jazyků zaměřenou na úspěšně absolvování mezinárodních zkoušek různých typů.
  • Spolupráci zahraničními školami
  • Školu připojenou na Internet.
  • Širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů.
  • Projektové vyučování (výtvarné projekty s regionálním i nadnárodním charakterem).
  • Vlastní sportovní zázemí - hřiště, tělocvična, posilovna.
  • Školu, která je členem Asociace sportovních školních klubů
  • Zájmové sportovní oddíly.
  • Možnost podílet se na chodu školy - studentský parlament.
  • Studijní obory vyučované na škole zařazené v síti státních středních škol. Z tohoto důvodu se školné nehradí.
  • Stravování je zajištěno ve školní jídelně v budově školy.