STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
Základní informace o studiu
Střední odborná škola nabízí žákům 9. tříd základních škol studium v oboru sociálněsprávní činnosti. Čtyřletý studijní cyklus je zakončen maturitní zkouškou. Vzdělávání je kromě všeobecného základu zaměřeno na získání odborných znalostí z oblasti sociální správy a sociální péče. Vyučování doplňuje řada odborných exkurzí – do Armády spásy, kojeneckého ústavu, ústavů sociální péče, vězení, psychiatrické léčebny, K-centra apod. Ve škole se pravidelně konají přednášky odborníků na téma drogových závislostí, šíření HIV a AIDS, anorexie, bulimie atd.

Studenti jsou v průběhu školního roku zapojeni do celé řady projektů, jejichž cílem je rozvoj mravních vlastností žáků, jejich sociálních dovedností, empatie a altruismu. Každoročně se zúčastňují charitativní akce Srdíčkový den, celoročně realizují projekt Srdce na dlani, v roce 2006 se zapojili do sbírkové akce Stužkový den, podílejí se na vrstevnických programech prevence sociální patologie.

Součástí výuky je ve 2., 3. a 4. ročníku souvislá odborná praxe v institucích sociální správy a zařízeních sociální péče v regionu (např. na úřadech práce, kontaktních místech, v domovech důchodců, praktických školách, u probační a mediační služby apod.) Po složení maturitní zkoušky mohou absolventi působit jako pracovníci v sociálních službách nebo pokračovat v dalším studiu. V oboru sociální práce je zajištěna široká návaznost pomaturitního studia na vyšších odborných školách i na vysokých školách v bakalářských nebo magisterských studijních programech.

Cílem výchovy a vzdělávání v sociálněsprávním oboru je student s adekvátní úrovní všeobecného přehledu, vybavený dostatečnou základnou odborných znalostí i praktických zkušeností, mladý člověk se smyslem pro zodpovědnost, rozvinutými morálními vlastnostmi, sociálním cítěním a eticky uspořádanými hodnotovými preferencemi.

Pro studenty, kteří nastoupí k 1. 9. 2010: po absolvování studia student dosáhne plné kvalifikace pro práci pracovníka sociální péče
Konkretizovaný učební plán pro SOŠ

75-41-M/ 004 sociální péče - čtyřletý cyklus, zaměření sociálněsprávní činnost
denní forma studia, studium ukončeno maturitní zkouškou

Vyučovací předmětyročník
 1.2.3.4.
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura3333
Cizí jazyk3333
Dějepis2200
Občanská nauka0022
Matematika3320
Základy přírodních věd2200
Tělesná výchova2222
Hudební výchova2200
Výtvarná výchova2200
Celkem19191210
Odborné předměty - základní
Psychologie2200
Osobnostní výchova2200
Zdravotní nauka3300
Právo0022
Sociální politika2000
Sociální péče0222
Ekonomika0020
Výpočetní technika1120
Administrativa1100
Základní celkem111184
Odborné předměty - profilující
Právo0012
Sociální péče0200
Ekonomika0012
Veřejné finance0004
Sociální zabezpečení0033
Aplikovaná výp. technika0012
Profilující celkem02613
Výběrové a volitelné předměty

0063
Souvislá odborná praxe0 týdnů3 týdny3 týdny2 týdny

Výběrové a volitelné předměty:

  • psychologická cvičení
  • sociální patologie
  • speciální pedagogika
  • metody sociální práce
  • ošetřovatelství
  • psychopatologie
  • konverzace v NJ
  • konverzace v AJ