GYMNÁZIUM
Informace o studiu

Každoročně otevíráme jeden ročník osmiletého studijního cyklu a jeden ročník čtyřletého studijního cyklu.
Studenti přicházejí do osmiletého gymnázia po 5. třídě, do čtyřletého gymnázia po 9. třídě ZŠ nebo OŠ.
První čtyři roky osmiletého gymnázia jsou věnovány celému spektru všeobecného vzdělávání s důrazem na výuku cizích jazyků, výpočetní techniku a tělesnou kulturu. Legislativa umožňuje studentům gymnaziálního osmiletého cyklu, po ukončení kvarty (po splnění povinné školní docházky), přestup na jinou střední školu, pokud se rozhodnou pro studium jiného oboru.
Ve vyšších ročnících si studenti vybírají z nabízených volitelných předmětů a seminářů, a začínají tak profilovat své pozdější zaměření.
V jazycích jsou zařazeni do skupin podle dosažené úrovně, což jim umožňuje navázat na svou dřívější přípravu a plynule pokračovat. Studium obou cyklů je zakončeno maturitní zkouškou, jejíž úspěšné složení je nutným předpokladem pro přijetí na vysokou školu.
Škola klade důraz na komplexní rozvoj osobnosti studenta, jeho individuální schopnosti a dovednosti, schopnost samostatné orientace v dané problematice, celkový přehled a kvalitu zvládnutých poznatků.
Konkretizované učební plány


Konkretizovaný učební plán (tabulka 1 výše) platí pro nižší ročníky osmiletého cyklu, ve kterých se vyučuje již podle nového ŠVP - současná prima, sekunda a tercie (studijní obor 79-41-K/ 81)
Tabulka 2 platí pro třídy vyššího gymnáza, pro které platí od 1. 9. 2009 nový ŠVP - tzn. současná kvinta a I.G

Tabulka níže platí pro třídy, na které se ještě nový ŠVP nevztahuje, tedy současná kvarta (sloupec 4), sexta, septima a oktáva (sloupce 6-8),(studijní obor 79-41-K/801) a současná II.G, III.G, IV.G (sloupce II. - IV.),(studijní obor 79-41-K/401)

vyučovací předměttýdenní hodinová dotace v ročníku
ročník1.2.3.4. 5. / I.6. / II.7. / III.8. / IV.
český jazyk a literatura54455445
cizí jazyk 153333333
cizí jazyk 202233333
občanská výchova11110000
základy společenských věd00001222
dějepis32222222
zeměpis22222210
matematika55543544
fyzika22222322
chemie00222222
biologie32222322
informatika a výp. technika002120RR
estetická výchova332222RR
tělesná výchova22222222
konverzace v cizím jazyce000022RR
volitelný předmět 1000RRR22
volitelný předmět 200000R22
volitelný předmět 3 / 4000000R / 02


Volitelné předměty

 • konverzace v Aj, Nj
 • biologický seminář
 • chemický seminář
 • seminář z IVT
 • matematický seminář
 • dějepisný seminář
 • společenskovědní sem.
 • zeměpisný seminář
 • seminář z fyziky
Nepovinné předměty
 • španělský jazyk
 • ruský jazyk
 • sportovní hry
Cílem naší výuky je:
 • zvládnutí středoškolské látky
 • připravenost na další profesní dráhu
 • připravenost na přijímací zkoušky na vysokou školu
 • dobrá znalost cizích jazyků
 • zvládnutí mateřského jazyka po stránce ústní i písemné
 • schopnost řešit problémy, které přináší život i profese
 • schopnost rozvíjet ty vlastnosti, které jsou základem zdravého vztahu k životu
 • schopnost tvořivé práce
 • schopnost vnímat umění, chránit umělecké projevy lidstva
 • schopnost prosazovat ekologické přístupy k řešení problémů
 • schopnost orientovat se v mezilidských vztazích
 • chápání demokracie a tolerance různých kulturních a náboženských projevů