AKTUÁLNÍ INFORMACE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. ledna 2010 od 13.00 do 17.00 hodin


ředitelství školy
FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

přihláška ke studiu na SŠ pro denní studium (formát pdf)
žádost o uvolnění z tělesné výchovy
žádost o uvolnění z výuky
žádost o opakování ročníku (vše ve formátech doc)


Mgr. Liesbet Cvrčková
TERMÍNY A NÁPLŇ TŘÍDNÍCH SCHŮZEK
22. 9. 2009 - úvodní schůzka pro rodiče nových studentů (prima od 16.00, 1.G, 1.S od 16.30). Náplň: výňatky ze školního řádu, stravování, fond;

24. 11. 2009 - všechny třídy.
Náplň: vzdělávání a výchova za 1. čtvrtletí, úvod ve třídě, zbývající část formou konzultace, od 16.00

11. 1. 2010 - všechny třídy, od 16.00
Náplň: vzdělávání a výchova za 1. pololetí (konzultace)

4. 5. 2010 - všechny třídy
Náplň: vzdělávání a výchova za 3. čtvrtletí s výhledem do konce školního roku. úvod ve třídě, zbývající část formou konzultace, od 16.00

Mgr. Věra Kalauzová
INFORMACE K RÁMCOVÉMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v souladu s novými principy kurikulární politiky ukládá základním školám a víceletým gymnáziím povinnost vytvořit vlastní Školní vzdělávací program (ŠVP) na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a od 1. 9. 2007 jej realizovat v 1. a 6. ročnících, od 1. 9. 2009 v 1. ročnících vyššího gymnázia (1.G a kvinta) RVP ZV vychází z nové strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. Dává školám mimo jiné možnost zohledňovat při dosahování cílů vzdělávání potřeby žáků a vytvářet širší nabídku volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů žáků.

RVP ZV vede především k naplňování cílů základního vzdělávání.
Cíle základního vzdělávání:
 • Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání.V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů:
 • Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
 • Vytvářet u žáků projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
 • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
 • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci


 • Školní vzdělávací program Gymnázia a Střední odborné školy je dokument, který se zatím v souladu se školským zákonem týká nižších ročníků osmiletého cyklu gymnázia (prima – kvarta).
  Od školního roku 2007/2008 je ŠVP realizován pro nově nastupivší ročníky, tj. v současné primě, sekundě a tercii, od školního roku 2009/10 pro první ročníky vyššího gymnázia, tj. v současné 1.G a kvintě.
  Úplná verze ŠVP ke stažení ve formátu doc:
  ŠVP pro nižší gymnázium (prima až kvarta)
  ŠVP pro vyšší gymnázium (kvinta až oktáva)

  ředitelství školy
  NOVÁ ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA
  Školský zákon, vyhlášky, nařízení vlády a další informace naleznete na www.msmt.cz, pod odkazem dokumenty, přehled školských předpisů.