HP - STÁLÁ NABÍDKA
SPORTOVNÍ HRY, SBOROVÝ ZPĚV, RUSKÝ JAZYK, ŠPANĚLŠTINA
Ve školním roce 2009/2010 se studentům nabízí řada dalších aktivit.
Aktuální nabídky a informace najdete na nástěnce v přízemí školy. ředitelství školy

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY V NĚMECKÉM JAZYCE
Na GSOŠ Klášterec nad Ohří lze každoročně v měsíci květnu skládat mezinárodní jazykovou zkoušku Zertifikat Deutsch a v měsíci červnu dětské mezinárodní jazykové zkoušky Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2. Všechny tyto zkoušky probíhají pod záštitou Goethe Institutu.

Zkouška Zertifikat Deutsch (ZD) je určena studentům všech typů středních škol (od 16 let) a široké veřejnosti. Má stejnou platnost jako zkouška maturitní, jen s tím rozdílem, že je uznávána v 79 zemích světa. Lze ji využít u různých zahraničních firem u nás i ve světě, dále pak např. žadatelé o trvalý pobyt v německy mluvících zemích musí doložit svou jazykovou způsobilost a zkouška ZD je v tomto případě dostačující.

Žákům základních škol a nižších ročníků gymnázií jsou určeny zkoušky Fit in Deutsch 1, 2 (podle obtížnosti). Tyto dětské zkoušky probíhají ve stejném termínu ještě v Praze, Zlíně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a v Brně.

Všechny typy zkoušek mají dvě části, písemnou a ústní. V obou částech musí uchazeč prokázat, že cizí jazyk ovládá na určité úrovni v podobě mluvené i psané a umí se vyjadřovat formou písemnou i ústní. Obtížnost je stanovena druhem zkoušky.

Konkrétní termíny budou včas zveřejněny na webových stránkách naší školy www.gymkl.cz, obvykle pod odkazem Co se chystá, nebo je možno zjistit je telefonicky na číslech 474 373 686, 474 376 047.
Bližší informace o zkouškách Vám rády sdělí Mgr. Eva Sadílková a Mgr. Eliška Bernardová (ústně nebo e-mail sadilkovae@gymkl.cz, bernardovae@gymkl.cz.)


Mgr. Eliška Bernardová, Mgr. Eva Sadílková
ŠKOLNÍ KNIHOVNA
Ve školním roce 2009/2010 je pro studenty otevřena školní knihovna vždy v:
Pondělí 13.45 – 14.15
Středa 7.40 – 8.05
Po domluvě s Mgr. Markovou nebo Mgr. Havránkovou i jindy. Mgr. Hana Marková
KLÁŠTERECKÝ ŠVIHÁK
Každým rokem pořádá naše škola soutěž ve skoku přes švihadlo KLÁŠTERECKÝ ŠVIHÁK. Garantem soutěže je každoročně starosta města Klášterce nad Ohří.

Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích:
I. kategorie - žáci nižšího stupně ZŠ (8 - 9 let)
II. kategorie - žáci nižšího stupně ZŠ a gymnázia (10 -11 let)
III. kategorie - žáci vyššího stupně ZŠ a studenti gymnázia (12 -14 let)
IV. kategorie - žáci vyššího stupně ZŠ, gymnázia a SOŠ (15-17 let)

Z každé školy se mohou soutěže zúčastnit tři nejlepší z každé kategorie. Pedagogický doprovod žáků z každé školy (obvykle učitelé TV) působí zároveň jako rozhodčí. Ocenění získávají vždy tři nejlepší z každé kategorie (1., 2. a 3. místo) a dále nejlepší výkon (bez rozdílu kategorií) získává titul „Klášterecký švihák“ a škola, ze které žák/student pochází, získává putovní pohár, který je nyní v držení Gymnázia a Střední odborné školy, Klášterec nad Ohří.
Rekord dosud činí 205 přeskoků.

Propozice soutěže:
1. Pro každou kategorii je připraven ohraničený prostor min. 4 x 4 metry.

2. Soutěžící hodnotí 3členná porota. V případě, že se v počítání přeskoků shodnou alespoň 2 rozhodčí, platí tento výkon. Pokud se neshodnou všichni tři, jako platný se započítává ten prostřední údaj. Soutěžící mají vlastní švihadla běžného typu (v případě pochybnosti rozhodne zmocněnec pořadatele).

3. Každý soutěžící má 2 pokusy, z nichž se mu počítá ten lepší. V případě dvou či více shodných pokusů se započítává pro stanovení pořadí na prvních 3 místech i druhý pokus. Pokud i ten je stejný, rozhodne o pořadí další rozskok mezi těmito soutěžícími. Každý pokus trvá 1 minutu a počítají se přeskoky přes švihadlo. Pokud na jeden výskok soutěžící protočí švihadlo 2x, do výkonu se počítají 2 přeskoky. Jestliže soutěžící zkazí přeskok, může pokračovat v pokusu, může i přerušit skákání, ale čas běží dále v obou případech.

4. Způsob postavení nohou se nepředepisuje (může být střídavý, sounož, na jedné noze atd.)

5. Chlapci i dívky soutěží společně, vítězí soutěžící s největším počtem dosažených přeskoků, jde-li o chlapce nebo dívku se tedy nerozlišuje a ceny se rozdají podle pořadí.

6. Za zařazení do kategorií podle věku žáků zodpovídá jejich pedagogický dozor. Žáci vlastnící občanský průkaz jsou povinni jej mít u sebe, aby mohli prokázat svůj věk.

7. Protesty a připomínky může zmocněnci pořadatele podávat pouze soutěžící nebo jeho pedagogický dozor a to do doby vyhlášení neoficiálních výsledků.
Mgr. Valentina Kuchařová