Menu
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří
Gymnázium
a Střední
odborná škola Klášterec nad Ohří

Seznam maturitních témat pro SOŠ

.

Školní seznam povinné četby ke SMZ

Seznam četby

 


 

Povolené pomůcky k písem.části 

Pokyny pro maturanty týkající povolených pomůcek u písemných zkoušek:

 

Český jazyk a literatura:

Didaktický test – žádné povolené pomůcky!

Písemná práce – pravidla českého pravopisu. Škola zajistí dostatečný počet pravidel ke zkoušce. Vlastní pravidla se nepovolují.

 

Cizí jazyk:

Didaktický test – žádné povolené pomůcky!

Písemná práce – slovníky bez přílohy k písemnému projevu.

U písemné práce z jazyka německého škola zajistí dostatečný počet slovníků. Vlastní slovníky se nepovolují.

U písemné práce z jazyka anglického jsou povolené vlastní slovníky za podmínek:

Maturant odevzdá slovník ke kontrole do kabinetu cizího jazyka nejpozději týden před konáním SMZ, a to  včetně vhodného obalu, kam se slovník vejde. Obal bude nadepsaný jménem maturanta. Je možné mít slovník označený jménem (např. štítkem) na horní straně – v takovém případě obal nemusí být dodán. Slovník bude mít maturant připravený ve třídě, kde se zkouška bude konat. Po ukončení zkoušky si slovník odnáší.

 

Matematika:

Didaktický test – matematicko-fyzikální tabulky pro SŠ, kalkulačky bez grafického zobrazení.

Tabulky zajistí škola, vlastní tabulky nejsou povolené.

Kalkulačky jsou povolené vlastní. Maturanti donesou kalkulačku ke kontrole. Kalkulačku budou mít připravenou v učebně, kde budou konat test. Po skončení zkoušky si vlastní kalkulačku odnesou.


 

Anglický jazyk

Maturitní témata z Aj SOŠ

Maturitní témata z anglického jazyka pro třetí části pracovních listů – SOŠ + příloha.DOC

 

 • Health and body
 • Housing, living
 • Czech Republic
 • Charity
 • English speaking countries – the UK, the USA
 • Social problems
 • Shopping
 • World of work, Social work
 • Sport
 • Daily routines
 • Seasons
 • Travelling
 • Personal characterisation
 • Food, eating, habits
 • Traditions and holidays
 • My school
 • Culture
 • My town
 • Mass media, communication
 • Family
 • My practice (součást každého pracovního listu)
Přiložené dokumenty

Témata v PDF

 


 

Matematika - zřejmě nebudou zájemci o tuto zkoušku

 


 

Německý jazyk

Maturitní témata z německého jazyka + příloha.doc

 • Mein Tages- und Wochenprogramm
 • Kommunikationsformen
 • Freizeit und Hobby
 • Kunst und Kultur
 • Massenmedien
 • Wohnen, Hilfe im Haushalt
 • Einkäufe und Dienstleistungen
 • Multikulturelle Gesellschaft
 • Mensch und Natur
 • Ernährung
 • Familienleben und Lebenslauf
 • Mode und Kleidung
 • Städte und Orte
 • Reisen
 • Schule, Studium, mein Praktikum
 • Menschliche Beziehungen
 • Arbeit und Beruf
 • Gesundheitspflege
 • Sport
 • Kriminalität
 • Deutschland
 • Behinderte Menschen
 • Stellung der Frau in der Gesellschaft
 • Jugend und Gesellschaft
 • Versorgung und Pflege im Alter
Přiložené dokumenty: Mat. okruhy NJ - SOŠ

 

Právo

Maturitní témata z práva

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459

 

Soubory maturitních témat k maturitní zkoušce

Vyučovací předmět: PRÁVO

1. Základní pojmy teorie práva

2. Ústavní právo

3. Ústava ČR

4. Právní pojetí věcí, majetek

5. Absolutní majetková práva a právo autorské

6. Relativní majetková práva

7. Druhy pojmenovaných smluv

8. Podnikání

9. Právní subjekty v tržní ekonomice

10. Živnostenské právo

11. Právo na zaměstnání a pracovní poměr

12. Práce konané mimo pracovní poměr a péče o zaměstnance

13. Pracovní smlouva a podmínky práce

14. Rodinné právo

15. Vztahy mezi rodiči a dětmi, náhradní výchova

16. Sociálně-právní ochrana dětí

17. Občanské soudní řízení

18. Správní právo

19. Trestní právo hmotné

20. Trestní právo procesní

21. Finanční právo

22. Právo EU

23. Mezinárodní právo

24. Sociální právo

25. Zdravotní právo

Přiložené dokumenty

MO Právo v PDF

 


 

Ekonomika

Maturitní témata z ekonomiky

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459

 

Soubory maturitních témat k maturitní zkoušce

Vyučovací předmět: EKONOMIKA A VEŘEJNÉ FINANCE

 

1. Základní ekonomické pojmy
2. Tržní mechanismus
3. Podniky jednotlivce – živnosti
4. Obchodní společnosti, neziskové organizace
5. Marketing
6. Dlouhodobý majetek podniku
7. Oběžný majetek podniku, zásobování
8. Personální činnost podniku, hospodaření se zaměstnanci
9. Pracovní poměr
10. Mzda
11. Hlavní činnost podniku – výroba
12. Náklady a výnosy podniku
13. Platební styk podniku
14. Management
15. Národní hospodářství
16. Základní ekonomické ukazatele vývoje ekonomiky
17. Makroekonomie, hospodářská politika státu
18. Bankovnictví
19. Pojišťovnictví
20. Veřejné rozpočty, příjmy veřejných financí
21. Státní rozpočet, rozpočtový deficit a veřejný dluh
22. Daňová soustava – přímé daně
23. Daňová soustava – daň z příjmů
24. Daňová soustava – nepřímé daně
25. EU, Evropská hospodářská a měnová unie

Přiložené dokumenty

EVF mat.témata.doc

 


 

Psychologie

Maturitní témata z psychologie

 

 • Vývoj psychologie v historii, předmět studia, základní psychologické discipliny, metody a směry.
 • Vnímání a jeho poruchy, imaginativní procesy.
 • Motivační a volní proces, poruchy vůle.
 • Paměťový proces, učení, poruchy paměti.
 • Myšlení a jeho poruchy, řeč a její poruchy.
 • Stavy pozornosti, emoce a emoční stavy.
 • Definice osobnosti, vývoj a zrání osobnosti, psychohygiena.
 • Struktura osobnosti.
 • Prenatální, novorozenecké a kojenecké období ve vývoji jedince.
 • Období batolete, předškolního a mladšího školního věku ve vývoji jedince.
 • Období pubescence a adolescence ve vývoji jedince.
 • Období dvacátých a až šedesátých let ve vývoji jedince.
 • Psychoterapie a její význam v psychologii.
 • Demence, příčiny vzniku, charakteristika a typy demencí.
 • Mentální retardace, příčiny vzniku, charakteristika, stupně a pozice mentálně postižených ve společnosti.
 • Psychotické a pervazivně vývojové poruchy.
 • Poruchy nálad a afektivní poruchy.
 • Neurotické poruchy a emoční poruchy v dětství.
 • Poruchy příjmu potravy a sebevražedná jednání.
 • Poruchy osobnosti.
 • Sociální interakce, motivace sociálního chování, sociální percepce a poruchy v sociální percepci.
 • Verbální a neverbální komunikace, komunikace s klientem.
 • Sociální skupiny.
 • Obchodní jednání, reklama a marketing, public relations.
 • Struktura psychologického vyšetření.

 


 

Sociální politika

Maturitní témata sociální politiky
Povolené pomůcky (zajistí škola): ÚZ - sociální zabezpečení, ÚZ - sociální pojištění
 

 • Sociální politika a sociální zabezpečení, 3 pilíře sociálního zabezpečení
 • Využití volného času jako prevence sociálně patologických jevů
 • Rodinná politika
 • Sociální události spojené se stářím, starobní důchod
 • Zdravotní politika a zdravotní pojištění
 • Politika zaměstnanosti, úřad práce
 • Nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti
 • Vzdělávací politika
 • Bytová politika
 • Sociálně právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče
 • Chudoba, hmotná nouze
 • Sociální události spojené se zdravotním postižením, invalidní důchod
 • Sociální politika ve vztahu k menšinám
 • Sociální politika ve vztahu k bezdomovcům
 • Sociální politika ve vztahu k migrantům
 • Dějiny sociální práce, současné trendy v sociální práci
 • Sociální práce jako profese
 • Metody sociální práce
 • Ústavní péče, příspěvek na péči
 • Problémové rodiny, sociální dávky určené pro rodiny s dětmi
 • Penitenciární a postpenitenciání péče
 • Sociální služby, úhrada za pobyt v zařízení sociální péče
 • Sociální poradenství, speciální druhy sociálních služeb
 • Nástroje sociální politiky, instituce v sociální správě, správní řád
 • Prevence sociálně patologických jevů
Přiložené dokumenty

soc.politika.docx

 


 

Zdravotní nauka

Maturitní témata ze ZN SOŠ

Zdravotní nauka - souhrnný název pro maturitu z předmětu somatologie a výchovy ke zdraví

 

 • Opěrná soustava, nemoci opěrné soustava
 • Pohybová soustava, nemoci pohybové soustavy
 • Tělní tekutiny, nemoci krve
 • Obranný imunitní systém, infekce
 • Oběhová soustava, srdce a jeho činnost, nemoci oběhové soustavy
 • Dýchací soustava, nemoci dýchací soustavy
 • Stavba a funkce trávicí soustavy, výživa
 • Orgány trávicí soustavy, nemoci trávicí soustavy
 • Dutina ústní, dentice, zubní kaz a prevence jeho vzniku
 • Metabolismus
 • Vylučovací soustava, nemoci vylučovací soustavy
 • Kůže a tělesná teplota, choroby kůže
 • Stavba a funkce nervové soustavy (neuron a přenos nervového signálu)
 • Páteřní mícha, neurologická onemocnění
 • Centrální nervová soustava-mozek, traumatická postižení mozku
 • Somatická a vegetativní nervová soustava, psychosomatika
 • Endokrinní žlázy a jejich dysfunkce
 • Sluchové, zrakové, chuťové, a čichové ústrojí, smyslové vady
 • Pohlavní soustava, pohlavně přenosné choroby
 • Oplození, vývoj plodu, těhotenství a porod, antikoncepce
 • Drogová závislost a její vliv na zdraví člověka, systém péče o drogově závislé v ČR
 • Alkoholismus, nikotinismus, gamblerství a jiné závislosti
 • Eutanazie, paliativní a hospicová péče
 • Genetika, chromozomální aberace
 • Zdraví a nemoc, ochrana zdraví

 

Přiložené dokumenty

MO - Zdravotní nauka


 

Praktická zkouška

Maturitní témata pro prakt.zkoušku
Povolené pomůcky (zajistí si žáci): ÚZ - sociální zabezpečení; ÚZ - sociální pojištění, kalkulačka

Maturitní témata pro praktickou zkoušku - sociální činnost:

 

Struktura zkoušky:

A. Sociální zabezpečení – kombinace příkladů z následujících oblastí
 • Dávky pro osoby se zdravotním postižením, mimořádné výhody
 • Příspěvek na péči, sociální služby, úhrada sociálních služeb
 • Dávky státní sociální podpory
 • Dávky nemocenského pojištění

 

B. Pečovatelství

1.Téma – Převlékání postelí

Obsah zkoušky:

 • Praktické provedení
 • Paliativní péče a její zásady
 • Fáze vyrovnávání se s terminálním onemocněním
 • Hospicová péče

 

2.Téma – Péče o novorozence a kojence

Obsah zkoušky:

 • Praktické provedení
 • Péče o kůži u dítěte do tří let ( prevence opruzenin)
 • Porod, typy porodů, překotný porod
 • Techniky kojení
 • Rooming in

 

3. Téma – Výměna plen u dospělých

Obsah zkoušky:

 • Praktické provedení
 • Poruchy mikce a inkontinence
 • Pomůcky
 • Hygiena na lůžku

 

4. Téma – Polohování

Obsah zkoušky:

 • Praktické provedení
 • Poruchy hybnosti, imobilizační syndrom
 • Dekubity a jejich prevence

 

5. Téma – První pomoc 

Obsah zkoušky:

 • Praktické provedení
 • Obvazové techniky
 • Zajištění základních fyziologických funkcí u dětí a u dospělých (dýchání, srdeční činnost)
 • Krevní tlak (měření krevního tlaku, hypertenze, hypotenze)
 • První pomoc u diabetu ( diabetické stavy)

 

Přiložené dokumenty

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Datum vložení: 3. 9. 2018 16:20
Datum poslední aktualizace: 24. 10. 2022 6:59
Autor: Správce Webu

Aktuální počasí

dnes, pátek 31. 3. 2023
déšť 12 °C 8 °C
sobota 1. 4. déšť 8/6 °C
neděle 2. 4. déšť se sněhem 6/2 °C
pondělí 3. 4. skoro jasno 5/-3 °C

Svátek

Dnes je 31.3.2023

Svátek má Kvido

Zítra má svátek Hugo

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den ptactva

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie