Projekt Kořeny
Socrates
English version

Zpět na titulní stránku

Závěrečná zpráva o výsledcích 1. ročníku projektu
Socrates – Kořeny – 2003/2004

Číslo smlouvy: CA1 – 03 – 11

Název projektu: Kořeny

Název instituce:
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří
příspěvková organizace, Chomutovská 459
431 51 Klášterec nad Ohří

Názvy partnerských škol:

Konrad Felix Mueler Gymnasium
Friedrich Froebel Strasse
04643 Geithain
Deutschland
e-mail: schule@conrad-felixmueller-gymnasium.de

Hvassaleitisskoli Storagerdi
108 Reykjavik
Island
e-mail: Hvassaleitisskoli@ismennt.is

Liceo Europeo – Bambin Gesu
Via Cipriani 8
63023 Fermo
Marschel
Italien
e-mail: segreteria@ibgliceoeuropeo.org

Počet osob zapojených do práce na projektu: hlavními koordinátory byli 4 vyučující a 20 žáků - podíleli se i ostatní vyučující a studenti (projekt celoškolní)

Celková informace o 1. ročníku projektu a jeho zhodnocení:

Projekt byl připravován na konci školního roku 2002/2003 a podnět k němu dala naše partnerská škola – Konrad Felix Mueller Gymnasium v Geithainu, s kterou udržujeme partnerské styky již 5 let. V přípravném týdnu v srpnu 2003 byla sezvána pracovní porada všech vyučujících naší školy a všichni byli seznámeni se záměrem projektu. Za velké podpory vedení školy a všech vyučujících byl projekt přijat skutečně jako záměr celé školy. Koordinátory celé akce se stali 4 vyučující a 20 studentů, kteří se pravidelně scházeli každý pátek odpoledne na 2 hodiny. Svou činnost zahájili v měsící září 2003. Na první schůzce byli seznámeni s plánem a cílem projektu.Studenti se rozdělili do tří skupin podle tématu: 1.skupina – pohádky a pohádkové bytosti, 2. skupina – postavy z pověstí a pověsti, 3.skupina - hrady a zámky. Při dalších setkání se třídíl materiál, diskutovalo se na dané téma a veškeré aktivity se zpracovávaly a pravidelně umisťovaly na internetových stránkách školy pod svými vlastními stránkami Socrates. Založili jsme i vlastní schránku, do které mohli zasílat své příspěvky všichni studenti školy.Naše stránky byly zpřístupněny široké veřejnosti (mohla je sledovat i naše Národní agentura) a byly každý týden aktualizovány. (www.gymkl.cz).

V průběhu školního roku bylo realizováno mnoho akcí inspirovaných tématikou tohoto projektu.Uvedla bych některé např.akce turistického kroužku: Za jáchymovským tolarem, výlet na zříceninu hradu Šumburk, výlet na Unhošť, předjarní hledání „Kořenů“, při hodinách výtvarné výchovy zpracovali studenti projekt inspirace gotikou. Podrobně se o všech těchto akcích dočtete na našich internetových stránkách školy. Vyučující jednotlivých předmětů začlenili tento projekt i vhodně do svých konkrétních vyuč. předmětů a do tém. plánů /D,literatura,Vv /. Současně vznikl i divadelní soubor, který nastudoval vlastní divadelní hru „Žižka“, což bylo vyvrcholením druhého pracovního setkání v květnu na naší škole. Velice kladně hodnotím zapojení velkého počtu studentů a vyučujících a musím konstatovat, že naše škola v tomto šk. roce tímto projektem žila.

V týdnu od 10. - 14. 11. 2003 se v rámci programu Socrates konalo několik akcí pořádaných NA. Byla to akce „Pohledy“ – studenti 4. a 1. ročníku rozeslali všem školám v České republice, které jsou zapojené v tomto šk. roce do projektů v rámci programu Socrates. Odměnou bylo 50 obdržených pohlednic z různých koutů naší republiky.12.11.2003 se studenti zúčastnili ON LINE kvízu, který byl zpřístupněn na internetu. Zapojilo se 5 studentů . Test se skládal z 25 otázek o přistupujících zemí EU. Naše soutěžící družstvo se umístilo na 1. místě a odměnou byl týdenní poznávací zájezd na Maltu. Ten se uskutečnil 6. 5. – 12. 5. 2004. Studenti po návratu zpracovali itinerář a proběhla beseda na téma o Maltě. Studenti hlavně porovnávali, jak tamější obyvatelé velkoryse slavili vstup do EU, zpravili nás o kulturně historických památkách, které navštívili a o návštěvě tamější školy.

První pracovní schůzka se konala 27. - 29. 10. 2003 v Geithainu. Zúčastnili se jí 2 pedagogové a 4 studenti naší školy. Zde se upřesnily cíle a záměry projektu, proběhl shop, na kterém studenti veřejně představili své dosud zpracované výsledky, společně jsme navštívili hrad Gnadstein, prohlédli jsme si městečko Geithain a partnerskou školu.Kladně hodnotím, že na všech schůzkách si žáci ověřili své jazykové znalosti, vraceli se obohaceni o konkrétní navázaná přátelství a o znalosti o reáliích Německa, konkrétně Saska. Učitelé i žáci se zúčastnili i vyučovacích hodin a mohli porovnávat chod školy se svojí domácí v Klášterci nad Ohří. Už na tomto setkání překvapili žáci z Islandu, kteří se zaměřili na filmové zpracování tématu.

Koordinátorská škola se zaměřila spíše na pohádky, Italové zpracovali „Kořeny“ analogií hradu a k tomu se vázající pověstí Francesco a Sybila. Po tomto setkání jsme se vraceli s novými nápady a hned jsme se pustili do přípravy 2. partnerského setkání, které se konalo u nás v Klášterci 10. 3. - 13. 3. 2004 a bylo spojeno s výtvarnou výstavou všech zapojených škol. U příležitosti této výstavy byly vybrány vždy 3 nejlepší práce zastoupených škol, které tvoří stránky našeho kalendáře, který vám zasíláme.Po zahájení výstavy následovalo divadelní představení „Žižka“. Scénář představení napsali sami žáci za pomoci vyučujících a ti se také podíleli na ztvárnění některých rolí.Zástupci jednotlivých škol byli přivítáni starostou a představiteli města na radnici. Navštívili jsme společně zámek v Klášterci, který je součástí našeho projektu. Neopomenuli jsme prohlídku královského města Kadaň, nedaleké zříceniny hradu Hasištejn a samozřejmě prohlídku našeho hlavního města a Hradu. Studenti a učitelé se opět zúčastnili výuky na naší škole. Islandští kolegové byli velice překvapeni, že ředitel i zástupce naší školy mají přímou vyučovací činnost, na Islandu se starají pouze o chod školy.

13. - 16. 5. 2003 jsme se zúčastnili 3. pracovního setkání v Itálii ve Fermu. Zúčastnili se ho 2 vyučující a 2 studenti naší školy.Hlavní náplní tohoto setkání bylo představení všech výsledných činností jednotlivých škol, což bylo už velmi obsáhlé. Společně jsme prodiskutovali, jak bude sestavena příručka o celé naší práci na projektu, každá škola byla omezena 20 stránkami. Tuto příručku nechala vytisknout koordinátorská škola a zúčastněné školy si ji po dohodě zakoupí. Jeden výtisk opět zasíláme. Na toto setkání každá škola přivezla návrhy na potisk trička a společně jsme se dohodli na konečném produktu. Byl vybrán návrh islandské a naší školy. Jedno tričko zasíláme. Při tomto setkání nám samozřejmě opět byla představena škola, prohlédli jsme si město Fermo, St. Pietro a hrad Montana. S Gymnáziem ve Fermu jsme navázali užší kontakty a od příštího školního roku budou následovat výměnné pobyty našich studentů. Jeden student, který se zúčastnil pracovního setkání, stráví jeden měsíc o prázdninách ve Fermu v partnerské rodině.To jsou výsledky velmi cenné, neboť právě sblížení, poznávání, pochopení mezi zúčastněnými bylo hlavním cílem celého našeho projektu.

29. 6. 2004 se uskutečnila návštěva koordinátorské školy v Geithainu, na které jsme prodiskutovali závěrečnou zprávu, uspořádali naší příručku pro tisk, připravovali konkrétní termíny návštěv a setkání příštího školního roku a řešili finanční záležitosti.

Myslím si, že spolupráce na společném díle probíhala ve velmi přátelské atmosféře a s velkým nadšením. Pokud hodnotím celý rok práce, zjišťuji, že bez obětavosti všech zúčastněných a finanční podpory agentury Socrates by realizace byla nemožná. Všichni jsme bohatší o pocit nádherné sounáležitosti ve společné Evropě se společnými kořeny, o čemž jsme se všichni přesvědčili. Mohli jsme konkrétně poznávat a porovnávat města, školy, kraje, ve kterých žijeme , využít jazykové schopnosti, což bylo asi při zpracování projektu pro nás to nejobtížnější, neboť žáci ještě nemají tak velké schopnosti vyjadřování a bez pomoci učitelů by to nezvládli.

Velice kladně hodnotím spolupráci s naší národní agenturou v Praze. Zúčastnili jsme se dvou seminářů, které se týkaly vyúčtování celého projektu. Byly vždy pečlivě připraveny a pro nás velmi přínosné. Závěrem bych chtěla poděkovat naší NA Socrates za pomoc a spolupráci a samozřejmě agentuře Socrates za finanční podporu. Jsem přesvědčena, že tento projekt byl pro nás velkým přínosem!


Zpět na titulní stránku