#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage a pošta

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

SOŠ - sociální činnost

Videopředstavení oboru: http://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Video/7541M01
Vzdělávací program sociální činnost je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Studium daného oboru připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Vzdělávací obsah je kromě všeobecného základu zaměřen na získání odborných znalostí z oblasti sociální správy, sociální péče, psychologie, práva a ekonomiky. Vyučování doplňuje řada odborných exkurzí, odborných přednášek a odborná praxe v institucích sociální správy a zařízeních sociální péče. Žáci jsou zařazováni do odborných prSOŠojektů jako Žít zdravě, Žijeme s vámi, ne vedle vás, Mezigenerační setkávání a projektového vyučování mezi předměty osobnostní a sociální výchova, výtvarná výchova a pedagogika SOŠvolného času.

Prostřednictvím odborné složky získávají žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz je kladen na rozvoj jejich profesních osobnostních kvalit, zejména na přístup ke klientům, přiměřenou empatii, komunikativní dovednosti a profesní etiku.


 

Profil absolventa:

Obor vzdělání je koncipován tak, aby umožnil žákům specializaci zaměřenou na:

1. Pečovatelskou činnost

Připravuje žáky pro osobní práci s klientem, tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. V rámci této specializace studenti absolvují blok odborných předmětů zaměřených na výchovu ke zdraví, sociální služby, pečovatelství a sociální asistenci. Absolventi jsou připraveni zejména pro tyto činnosti osobní asistence, domácí péče a ústavní péče:

 • zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb),
 • zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady, vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty, udržování duševní svěžesti klienta s využitím principů duševní hygieny,
 • podpora klientů v jejich osobních zájmech a koníčcích,
 • podpora klientů v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.) a zapojování jejich rodinných příslušníků,
 • provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů (polohování, dechová cvičení, pracovní terapie),
 • podpora realizace potřeb postižených dětí a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie,
 • příprava a provádění denního programu s klienty (postiženými, starými a nemocnými),
 • spolupráce s odborníky různých profesí (lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy atp.), pracovníky sociálního zařízení, orgány péče o děti, příp. o staré občany, organizacemi pro postižené.
SOŠ2. Sociální činnost

připravuje žáky pro technicko-administrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb a sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek. Studenti absolvují v rámci této specializace blok odborných předmětů zaměřených na ekonomiku, právo, správní rozhodování v sociální péči, sociální politiku a zabezpečení. Absolventi jsou připraveni zejména pro tyto činnosti:

 • vedení evidence sociálně potřebných občanů,
 • zpracování podkladů pro navazující instituce a organizace,
 • zpracování podkladů pro plány sociální pomoci,SOŠ
 • administrativní zpracování dílčích agend sociální péče,
 • organizování sociálních služeb,
 • hospodářské a správní řízení sociálních zařízení a organizací.

 

 


Uplatnění absolventa:

Absolvent je připraven vykonávat sociální či administrativní činnost v institucích státní správy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, odbory sociálních věcí a péče o mládež apod.), pečovatelské nebo organizační činnosti v domech s pečovatelskou službou, domovech seniorů, v ústavech sociální péče, dětských domovech, v nadacích a charitativních organizacích apod. Může i samostatně podnikat v pečovatelských službách a  sociální oblasti.

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent ovládá cizí jazyk a může se uplatnit ve zmíněných profesích v zemích Evropské unie, popř. při studiu na vysokých školách.


Vzdělávací oblasti, vyučovací předměty a učební plán