#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage a pošta

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Konkretizovaný učební plán pro třídy vyššího gymnázia
 
vyuč. předmět týdenní hodinová dotace v ročníku RUP
ročník I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč celkem  
český jazyk
a literatura
4 4 4 4 16  12 + 4 z disponibilní
časové dotace
anglický jazyk 3 3 3 3 12  
německý jazyk 3 3 3 3 12  
matematika 4 4 4 4 16  10 + 6 z disponibilní
časové dotace
fyzika 2 2 2 2 8  36 + 10 z disponibilní
časové dotace
chemie 2 2 2 1 7
biologie 2 2 3 2 9
zeměpis 2 3 1 0 6
společenskovědní
základ
2 2 2 2 8
dějepis 2 2 2 2 8
estetická výchova 2 2 0 0 4  
tělesná výchova 2 2 2 2 8  
informatika 2 2 0 0 4  
volitelný seminář 1 1 1 2 2 6  8 + 6 z disponibilní
časové dotace
volitelný seminář 2 0 0 2 2 4
volitelný seminář 3 0 0 2 2 4
celkem 33 34 32 33 132  96 + 26

Poznámky k učebnímu plánu:
Český jazyk a literatura – hodinová dotace posílena 4 hodinami z disponibilní časové dotace
Matematika - hodinová dotace posílena 6 hodinami z disponibilní časové dotace
Vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost v celkové hodinové dotaci posíleny o 10 hodin z disponibilní časové dotace
Hodinová dotace v konkrétních vzdělávacích oborech je rozložena takto:
Fyzika  - hodinová dotace posílena 2 hodinami z disponibilní časové dotace
Chemie – hodinová dotace posílena 1 hodinou z disponibilní časové dotace
Biologie - hodinová dotace posílena 2 hodinami z disponibilní časové dotace pro realizaci výstupů Výchovy ke zdraví a části výstupů Geologie
Zeměpis – hodinová dotace posílena 2 hodinami z disponibilní časové dotace pro realizaci části výstupů Geologie
Společenskovědní základ – hodinová dotace posílena 2 hodinami z disponibilní časové dotace pro realizaci  výstupů Člověk a svět práce
Dějepis – hodinová dotace posílena 1 hodinou z disponibilní časové dotace
Estetická výchova  - Hudební výchova, Výtvarná výchova
Volitelné semináře - využito 6 hodin z disponibilní časové dotace