#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage a pošta

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Konkretizovaný učební plán pro nižší ročníky osmiletého cyklu
 
vyučovací předmět týdenní hodinová dotace v ročníku RUP
ročník prima sekunda tercie kvarta celkem  
český jazyk a literatura 4 4 4 4 16  15 + 1 hodina z disponibilní časové dotace
anglický jazyk 3 3 3 3 12  12
německý jazyk 2 2 3 3 10  10 hodin z disponibilní časové dotace
matematika 4 5 4 4 17  15 + 2 hodiny z disponibilní časové dotace
informatika a kom. technologie 0 1 2 2 5  1+ 3 z disponibilní + 1 (SEKUNDA) z Čl. a svět práce -
 využití digitálních technologií
dějepis 2 2 2 2 8  8
výchova k občanství 1 1 2 2 6  3 + 1 hodina z Člověk a svět práce - Svět práce + 2 hodiny
 z disponibilní časové dotace
fyzika 2 3 2 2 9  21 +1 (PRIMA do Fy) z Člověk a svět práce - práce
 s laboratorní technikou + 2 z Člověk a zdraví - Výchova
 ke zdraví + 6 z disponibilní časové dotace
chemie 0 0 2 2 4
biologie 3 2 3 2 10
zeměpis 2 2 1 2 7
hudební výchova 1 1 1 1 4  4
tělesná výchova 2 2 2 2 8  6
výtvarná výchova 2 2 1 1 6  8
celkem 26 30 31 31 118  98 + 24 disponibilní časová dotace

Disponibilní časová dotace v rozsahu 24 hodiny byla použita k realizaci vzdělávacího obsahu oboru Německý jazyk, k rozvoji klíčových kompetencí žáků a naplnění průřezových témat v jednotlivých vzdělávacích oborech.

Podle RUP:
povinná časová dotace: 122 hodin
maximální týdenní dotace: prima, sekunda - 30 hodin, tercie, kvarta - 32 hodin
minimální týdenní dotace: prima, sekunda - 28 hodin, tercie, kvarta - 30 hodin
disponibilní časová dotace: 24 hodin

Poznámky k učebnímu plánu:

Český jazyk a literatura časová dotace posílena o 1 hodinu disponibilní dotace
Matematika časová dotace posílena o 2 hodiny z disponibilní dotace
Informační a komunikační technologie posílena v sekundě o 3 hodiny z disponibilní hodinové dotace a zároveň v sekundě bude realizována 1 hodina z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce  - Využití digitálních technologií

Výchova k občanství

v tercii a kvartě bude realizováno po 1 hodině z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce – Svět práce, hodinová dotace je posílena o 1 hodinu z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce – Svět práce a  o 2 hodiny z disponibilní časové dotace

Německý jazyk 10 hodin použito z disponibilní časové dotace
   
Vzdělávací oblast Člověk a příroda – hodinová dotace bude distribuována takto:
Fyzika v primě realizována 1 hodina z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce – Práce s laboratorní technikou
Biologie v primě, sekundě a tercii bude realizováno po 1 hodině z vzdělávací oblasti Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví (1 hodina přidána z disponibilní časové dotace)
Zeměpis časová dotace posílena o 1 hodinu z disponibilní hodinové dotace
Hodinová dotace vzdělávací oblasti Člověk a příroda je posílena celkem  6 hodinami z disponibilní hodinové dotace