#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage a pošta

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Gymnázium

gym

Každoročně otevíráme jeden ročník osmiletého studijního cyklu a jeden ročník čtyřletého studijního cyklu. Žáci přicházejí do osmiletého gymnázia po 5. třídě, do čtyřletého gymnázia po 9. třídě ZŠ nebo OŠ.

První čtyři roky osmiletého gymnázia jsou věnovány celému spektru všeobecného vzdělávání s důrazem na výuku cizích jazyků, výpočetní techniku a tělesnou kulturu. Legislativa umožňuje žákům gymnaziálního osmiletého cyklu po ukončení kvarty (po splnění povinné školní docházky) přestup na jinou střední školu, pokud se rozhodnou pro studium jiného oboru.

Ve vyšších ročnících si žáci vybírají z nabízených volitelných předmětů a seminářů, a začínají tak profilovat své budoucí zaměření.

V jazycích jsou zařazeni do skupin podle dosažené úrovně, což jim umožňuje navázat na svou dřívější přípravu a plynule pokračovat. Studium obou cyklů je zakončeno maturitní zkouškou, jejíž úspěšné složení je nutným předpokladem pro přijetí na vysokou školu.

Škola klade důraz na komplexní rozvoj osobnosti žáka, jeho individuální schopnosti a dovednosti, schopnost samostatné orientace v dané problematice, celkový přehled a kvalitu zvládnutých poznatků.
 

Cílem naší výuky je:

 • zvládnutí středoškolské látky 
 • připravenost na další profesní dráhu 
 • připravenost na přijímací zkoušky na vysokou školu 
 • dobrá znalost cizích jazyků 
 • zvládnutí mateřského jazyka po stránce ústní i písemné 
 • schopnost řešit problémy, které přináší život i profese 
 • schopnost rozvíjet ty vlastnosti, které jsou základem zdravého vztahu k životu 
 • schopnost tvořivé práce 
 • schopnost vnímat umění, chránit umělecké projevy lidstva 
 • schopnost prosazovat ekologické přístupy k řešení problémů 
 • schopnost orientovat se v mezilidských vztazích 
 • chápání demokracie a tolerance různých kulturních a náboženských projevů

 

Učební plány
Nabídka seminářů
Zájmové kroužky