#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage

EduPage

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

Kalendář

FACEBOOK

logo fb

Anketa

Líbí se vám naše škola?

Celkem hlasů:
345
Hlasování začalo:
17. 7. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Videopředstavení oboru:
http://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Video/7541M01

 

Vzdělávací program sociální činnost je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Studium daného oboru připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Vzdělávací obsah je kromě všeobecného základu zaměřen na získání odborných znalostí z oblasti sociální správy, sociální péče, psychologie, práva a ekonomiky. Vyučování doplňuje řada odborných exkurzí, odborných přednášek a odborná praxe v institucích sociální správy a zařízeních sociální péče. Žáci jsou zařazováni do odborných projektů jako Žít zdravě, Žijeme s vámi, ne vedle vás, Mezigenerační setkávání a projektového vyučování mezi předměty osobnostní a sociální výchova, výtvarná výchova a pedagogika volného času.

SOŠSOŠProstřednictvím odborné složky získávají žáci potřebné profesní znalosti a kompetence. Důraz je kladen na rozvoj jejich profesních osobnostních kvalit, zejména na  přístup ke klientům, přiměřenou empatii, komunikativní dovednosti a  profesní etiku.


Profil absolventa:

Obor vzdělání je koncipován tak, aby umožnil žákům specializaci zaměřenou na:

1. Pečovatelskou činnost

připravuje žáky pro osobní práci s klientem, tj. zajišťování jeho osobních potřeb, aktivizaci a sociální terapii s cílem podpořit co nejdéle soběstačnost klienta a jeho sebeúctu. V rámci této specializace studenti absolvují blok odborných předmětů zaměřených na výchovu ke zdraví, sociální služby, pečovatelství a sociální asistenci. Absolventi jsou připraveni zejména pro tyto činnosti osobní asistence, domácí péče a ústavní péče:

 • zabezpečování nezbytné péče o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických aj. schopností a potřeb),
 • zabezpečování styku klientů s institucemi a úřady, vyřizování nezbytné administrativní agendy s klienty, udržování duševní svěžesti klienta s využitím principů duševní hygieny,
 • podpora klientů v jejich osobních zájmech a koníčcích,
 • podpora klientů v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy apod.) a zapojování jejich rodinných příslušníků,
 • provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů (polohování, dechová cvičení, pracovní terapie),
 • podpora realizace potřeb postižených dětí a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie,
 • příprava a provádění denního programu s klienty (postiženými, starými a nemocnými),
 • spolupráce s odborníky různých profesí (lékaři, zdravotní sestrou, speciálními pedagogy atp.), pracovníky sociálního zařízení, orgány péče o děti, příp. o staré občany, organizacemi pro postižené.
SOŠ2. Sociální činnost

připravuje žáky pro technicko-administrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb a sociálních zařízení a poskytování sociálních dávek. Studenti absolvují v rámci této specializace blok odborných předmětů zaměřených na ekonomiku, právo, správní rozhodování v sociální péči, sociální politiku a zabezpečení. Absolventi jsou připraveni zejména pro tyto činnosti:

 • vedení evidence sociálně potřebných občanů,
 • zpracování podkladů pro navazující instituce a organizace,
 • zpracování podkladů pro plány sociální pomoci,SOŠ
 • administrativní zpracování dílčích agend sociální péče,
 • organizování sociálních služeb,
 • hospodářské a správní řízení sociálních zařízení a organizací.

 

 


Uplatnění absolventa:

Absolvent je připraven vykonávat sociální či administrativní činnost v institucích státní správy či samosprávy (městské úřady, úřady práce, správa sociálního zabezpečení, odbory sociálních věcí a péče o mládež apod.), pečovatelské nebo organizační činnosti v domech s pečovatelskou službou, domovech seniorů, v ústavech sociální péče, dětských domovech, v nadacích a charitativních organizacích apod. Může i samostatně podnikat v pečovatelských službách a  sociální oblasti.

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Absolvent ovládá cizí jazyk a může se uplatnit ve zmíněných profesích v zemích Evropské unie, popř. při studiu na vysokých školách.


Vzdělávací oblasti a vyučovací předměty

     ŠUP pro SOŠ (ke stažení)

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory (vyučovací předměty) 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč

RVP

další
použité hodiny
ŠVP
Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura (ČJ) 3 3 3 3 5 7 12
Cizí jazyk (AJ/NJ) 3 3 3 3 10 8 18
Konverzace v cizím jazyce (AJK/NJK) 1 1 2 2
Společenskovědní vzdělávání Dějepis (D) 1 0 0 0 5 3 8
Občanská nauka (ON) 0 2 0 0
Právo (PR) 0 0 2 3
Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd (ZPV) 2 2 0 0 4 0 4
Estetické vzdělávání integrováno do výuky ČJ a ON 0 0 0 0 5 0 0
Matematické vzdělávání Matematika (M) 2 2 2 2 8 0 8
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova (TV) 2 2 2 2 8 3 11
Výchova ke zdraví (VKZ) 0 3 0 0
Vzdělávání v informačních
a komunikačních strategiích
Informatika (IVT) 2 2 0 0 4 6 10
Aplikovaná výpočetní technika (AVT) 1 1 2 2
Ekonomické vzdělávání Ekonomika a veřejné finance (EVF) 0 0 2 3 3 2 5
Řízení sociálních služeb Sociální politika (SPO) 0 1 2 2 6 3 9
Sociální zabezpečení (SZA) 0 1 2 2
Pečovatelství(Přímá péče
a osobní asistence)
Učební praxe 0 0 6 0 10 2 12
Somatologie (SO) 3 0 0 0
Aktivizační činnosti (AČ) 0 0 2 1
Sociálně-výchovná činnost Pedagogika (PED) 0 2 0 0 20 2 22
Sociální péče (SPE) 0 0 2 2
Pedagogika volného času (PVČ) 4 2 0 0
Sociální patologie (SPA) 0 0 2 0
Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2 2 0 0
Mediální a dramatická výchova (MDV) 2 0 0 2
Sociální vztahy a komunikace Psychologie (PSY) 2 2 1 2 8 1 9
  Volitelný seminář 0 0 0 2      
  Součty hodin 32 32 33 31 96 37
(32+5)
128

Dle RVP:
Minimální počet hodin: 128
Maximální počet hodin: 140
Disponibilní hodiny: 32
Minimální počet hodin v jednom ročníku: 29 

Poznámky k učebnímu plán
1. Český jazyk a literatura – hodinová dotace navýšena o 4 hodiny estetického vzdělávání (literatura) a 3 hodiny z disponibilních hodin
2. Cizí jazyk - hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení výuky cizích jazyků
                  - studenti mají na výběr anglický jazyk nebo německý jazyk
3. Občanská nauka – hodinová dotace navýšena o 1 hodinu estetického vzdělávání
4. Právo - hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
5. Somatologie (Vzdělávání pro zdraví) – hodinová dotace navýšena o 3 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
6. Informatika – hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin z důvodu realizace průřezového tématu Informační a komunikační technologie
7. Aplikovaná výpočetní technika - hodinová dotace navýšena o 4 hodiny z disponibilních hodin z důvodu realizace průřezového tématu Informační a komunikační technologie
8. Ekonomika a veřejné finance  - hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
9. Sociální politika - hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
10. Sociální zabezpečení hodinová dotace navýšena o 1 hodinu z disponibilních hodin pro posílení profilace
11. Sociální péče – hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
12. Aktivizační činnosti – hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
13. Volitelný seminář - hodinová dotace navýšena o 1 hodinu z disponibilních hodin pro posílení maturitních předmětů
14. Přírodovědné vzdělávání v ŠVP vychází z varianty C fyzikální složky a z varianty B chemické složky v RVP
15. Pedagogika volného času zahrnuje i výuku výtvarné a hudební výchovy

Výběrové a volitelné předměty:
 • cvičení z anglického jazyka
 • cvičení z německého jazyka
 • cvičení z českého jazyka
 • konverzace v NJ
 • konverzace v AJ