#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Obsah

Přihlášky ke studiu

Uchazeč odevzdá přihlášku ke vzdělávání společně s potvrzenou zdravotní způsobilostí (je-li požadována) na přihlášce pro daný obor řediteli střední školy do 1.3.2018.

 

Vážení rodiče uchazečů o studium na naší škole!   Vážení uchazeči!

Nabízíme možnosti způsobu předání přihlášky ke studiu na naší škole.

Máte možnost se dostavit  osobně s vysvědčením 4. ročníku+pololetním 5. ročníku pro uchazeče  primy nebo s vysvědčením 8. ročníku + pololetním 9. ročníku pro uchazeče 1. ročníku gymnázia a 1. ročníku střední odborné školy  na sekretariát školy a přihlášku vyplnit za pomocí asistence sekretářky školy pí. J. Schoberové.

Vysvědčení bude následně ověřeno a vše vyřízeno na místě.

Nevyžadujeme výstupní hodnocení! 

Lékařské potvrzení vyžadujeme v případě podání přihlášky na obor sociální činnost! Na gymnázium lékařské potvrzení nevyžadujeme. 

Nevyžadujeme potvrzení ředitele základní školy na přihlášce, ale pouze v případě vyplnění přihlášky na místě u sekretářky pí. Schoberové v budově školy GSOŠ Klášterec n.O.!

Další možnosti odevzdání přihlášky ke studiu:

Rodiče nebo uchazeči

1. Vyzvednou si na ZŠ přihlášku ke studiu nebo si ji stáhnou ze stránek MŠMT, případně z naší stránky nebo si ji lze vyzvednout přímo v budově školy GSOŠ v Klášterci nad Ohří na sekretariátu školy. 
 
2.  Nechají si na zadní straně přihlášky základní školou potvrdit prospěch v předchozím roce studia a letošním pololetí, nebo k přihlášce přiloží ověřené kopie vysvědčení.
 
3. Přihlášku podepsanou žákem a zákonným zástupcem odevzdají osobně nebo zašlou poštou řediteli školy  na adresu: GSOŠ Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří.
 
4.  Mají možnost podat až dvě přihlášky (změna v porovnání s předchozím rokem) na různé školy nebo obory vzdělání (např. žáci z 9. třídy ZŠ mohou podat jednu přihlášku na čtyřleté studium gymnázia a jednu přihlášku na střední odbornou školu ).
 
5.  Vyzvednou si na ZŠ zápisový lístek
 

6.  Před vyhlášením výsledků přijímacího řízení,  škola prostřednictvím pošty oznámí zákonnému zástupci  identifikační kód uchazeče, pod kterým je uchazeč veden v přijímacím řízení. Zároveň oznámí termín zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (po ukončení hodnocení uchazečů – v případě nekonání přijímacích zkoušek). V uvedeném termínu bude seznam přijatých uchazečů zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na www stránkách školy. 

7. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení (novela § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona). Zákonný zástupce musí potvrdit úmysl uchazeče nastoupit na školu odevzdáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek lze odevzdat osobně, nebo zaslat poštou (rozhoduje datum podání).

8. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do dané lhůty, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

9. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Pokud žák obdrží rozhodnutí o nepřijetí na GSOŠ Klášterec nad Ohří, může zákonný zástupce podat odvolání do 3 pracovních dnů po obdržení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele GSOŠ Klášterec n.O. k Odboru školství KÚ.

Proč se vzdělávat právě na naší GSOŠ?

 • Tradice školy
 • Vysoká úspěšnost našich přijatých absolventů na VŠ (79% - 96%)
 • Pozitivní hodnocení České školní inspekce
 • Plně aprobovaný pedagogický sbor
 • Mimořádnou pozornost věnujeme přípravě žáků na maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ a VOŠ
 • Výuka cizích jazyků: gymnázium- osmiletý i čtyřletý cyklus dva cizí jazyky, SOŠ jeden cizí jazyk
 • Povinně a nepovinně vyučované cizí jazyky na škole: AJ, NJ, RJ, FJ
 • Výuka jazyků je zaměřena na absolvování mezinárodních zkoušek
 • Výuka cizích jazyků probíhá v malých výkonnostních skupinách - jedinečnost školy v regionu
 • Škola je zkušebním centrem Goethe Institutu  pro provádění zkoušek Fit in Deutsch 1 a 2 – jedinečnost v regionu
 • Ve 3. a 4. ročnících se žáci profilují – výběr z široké nabídky volitelných seminářů
 • Široká nabídka volitelných a nepovinných předmětů
 • Škola spolupracuje se zahraničními školami – Německo, Holandsko a podporuje práci na společných projektech a výměnné akce
 • Do plánu školy zařazujeme odborné exkurze, na SOŠ také povinné praxe
 • Součástí výuky jsou lyžařský výcvikový kurz a vodácký kurz
 • Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách
 • Nabídka mimoškolních aktivit – projekty, sportovní a vzdělávací kroužky, divadlo…
 • Nabízíme pro studenty poradenství – prevence sociálně patologických jev, anonymně mohou využívat služeb školního psychologa  
 • Konzultační hodiny nabízí pro žáky i jejich zákonné zástupce výchovná a kariérová poradkyně
 • Nabízíme pedagogicko-psychologické služby pro žáky s poruchami učení
 • Možnost individuálního vzdělávacího programu pro žáky nadané nebo zdravotně znevýhodněné
 • Všem žákům je k dispozici velkokapacitní kopírka
 • Stravování ve vlastní školní jídelně
 • Bezbariérový přístup